IDRÆTTER » Golf » Golf_old » Årsberetning » 2014
Referat af Medlemsmødet i ØSVN Golfklub, den 23. august 2014.
 
Formanden bød velkommen til Medlemsmødet og orienterede forsamlingen (22 medlemmer) om, at dette medlemsmøde er at betragte som en golfklubbens generalforsamling og at på grund af at klubben er en underafdeling af ØSVN-IF, såvel organisatorisk som økonomisk, sker den egentlige godkendelse af beretning, økonomi og valg på idrætsforeningens generalforsamling, som afholdes onsdag, den 1. oktober i Hallen.
 
Formanden gennemgik dagsordenen:
1) Formanden byder velkommen
2) Beretning årets forløb
3) Fremlæggelse af regnskab og budget
4) Indkomne forslag
5) Valg til golfudvalget
hvorefter han foreslog Lars Peder Lund som dirigent, og han blev valgt med akklamation.
 
Dirigenten konstaterede at medlemsmødet er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, og gav ordet til formanden til aflæggelse af beretning for året.
 
2) BERETNING FOR ÅRET 2014 FOR ØSVN Golfklub
Golfklubben har i dag 48 medlemmer. Men tallet dækker en tilgang på 7 nye medlemmer, men også en afgang på 17 medlemmer. Sidste år var vi altså 58 medlemmer. Udvalget arbejder på at skaffe flere nye medlemmer fra næste sæson.
 
Golfudvalget har afholdt 4 møder i år – plus flere tjek-møder uden referat. – Udvalgsmøderne handlede om:
 1. Nye regler for op- og nedrykning i handicap, som åbenbart fungerer godt samt justering af vore lokale regler.
 2. Påtrængende reparationer og vedligeholdelsesarbejder på baneanlæg samt klubhus.
 3. Arbejdsgrupper – efter idé fra medlemsmødet sidste år.
 4. Standerhejsning og åbningsmatch (nyt tiltag i forbindelse med sæsonstart)
 5. Hjemmesiden
 6. Anskaffelse af ny klipper, en investering på ca. kr. 70.000 og ansøgning til ØSVN-IF om lån til købet.
 7. Desuden er der udført et kæmpestort stykke arbejde med over sæsonen at holde baneanlægget og klubhuset i fin og præsentabel stand. Tak til alle som har deltaget herved.
 
Vi har i år afholdt følgende særlige arrangementer:
 1. Standerhejsning og Åbningsmatch
 2. Åben Golfdag i april
 3. Parmatch
 4. En tur til Kolding Golfklub
 5. Tur til Jelling Golfklub
 6. Texas Scramble
 7. En tur til Vejen Golfklub
 8. Handicapmatch og ’generalforsamling’ i dag.
 9. I september arrangeres vort årlige klubmesterskab.
 10. Desuden arbejdsdage i forår og efterår.
 
Klubmestre sidste år og indtil videre er: Finn Ballisager (herrer) og Bente Hedelund (damer).
 
Udover en opfordring til, at klubbens hjemmeside oftere bliver opdateret, var der ros og anerkendelse til udvalget, fra medlemmerne for vedligeholdelse og pasning af banens faciliteter. Beretningen blev godkendt med akklamation.
 
 
 
3) REGNSKAB OG BUDGET v /Erik Andersen
Klubbens endelige regnskab, som bogføres i idrætsforeningens regi, er endnu ikke færdigt. Men ifølge vore beregninger viser regnskabet følgende tal:
Kontingentindtægter                                   kr. 34.400
Brændstof                            kr.    4.000
Sand og gødning                  kr.    3.325
Annoncer                             kr.    1.275
Fællesudgifter if.                 Kr.   2.000
Øvrige omk.                         Kr.   8.400      kr. 19.000
Overskud                                                    kr. 15.400
 
I budgettet regner vi med en lille medlemsfremgang og færre omkostninger til reparation og vedligeholdelse af materiel. Budgettet lyder på et overskud på kr. 20.000.
Vi anser vor klipper som udtjent og vi har kigget lidt efter en ny. Prisen for sådan én vil løbe op i ca. kr. 75.000 alt excl. moms. Vi må ifølge regnskabsreglerne i idrætsforeningen bruge af tidligere års overskud til finansiering af ny klipper. Efter vore beregninger har de seneste 3 år opsparet kr. 35.000, så vi har ansøgt idrætsforeningen om et lån på kr. 40.000 til maskinkøb. Vi regner med at få pengene bevilget, så vi kan starte den nye sæson op med en ny græsklipper.
 
Bemærkninger til regnskab og budget:
Opfordring til at søge fondsmidler til køb af maskine, undersøge om det kan betale sig at lease samt være opmærksom på skrotværdien af den gamle traktor/klipper.
 
Herefter blev regnskab og budget godkendt med akklamation.
 
4) INDKOMNE FORSLAG:
Der er ikke indkommet forslag til behandling ud over udvalgets forslag om, at udvalget udvides med et medlem til i alt 6 medlemmer.
Forslaget om udvidelse af udvalgets medlemstal fra 5 til 6 blev ikke vedtaget, fordi der under behandlingen fremkom flere tilbud fra medlemmer, om deltagelse i arbejdsgrupper næste år.
På vegne af udvalget foreslog formanden, at de arbejdsgrupper som blev aftalt sidste år bliver suppleret og sat i mere faste rammer. Begrundelsen er, at der i år har været et ret voldsomt arbejdspres på de ganske få udvalgsmedlemmer, som har ansvaret for at baneanlæg med videre er veltrimmet hver dag over hele sæsonen
Med denne motivation meldte flere medlemmer sig under fanen som deltagere i arbejdsgrupper i 2015.
 
5)VALG:
Tage Andersen – ønsker ikke genvalg
Erik Andersen – ønsker ikke genvalg
Kaj V. Nielsen
 
Nyvalgt blev:
Thorkild Møller og Pia Jensen.
Genvalgt blev:
Kaj V. Nielsen.
 
Udvalget består efter den 1. oktober 2014 af :
Johnny Puggaard (formand)
Henning Hansen
Kaj V. Nielsen
Thorkild Møller
Pia Jensen
 
6) EVENTUELT:
Ønske fra flere om, at der bliver opsat en bænk ved hul 4.
Spørgsmål om, hvorvidt der i klubben (ØSVN-IF) er en forsikring, som dækker skader på tredjemand eller tredieparts ting, f.eks hvis en vildfaren golfbold forårsager skader udenfor banen. Udvalget mener, at en sådan forsikringsskade er dækket under den personlige ansvarsforsikring.
 
Formanden takkede dirigenten for velgennemført dagsorden. Der blev sagt tak til de afgåede udvalgsmedlemmer: Tage Andersen og Erik Andersen, som begge var med til at stifte golfklubben i 1999.
Medlemsmødet hermed afsluttet 15.00, 23.08.2014
Johnny Puggaard, Formand                                                                                          Lars Peter Lund, dirigent
Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011